Saltar apartados
 • UA
 • DIC
 • ENGINYERIA DE MATERIALS, ESTRUCTURES I TERRENY: CONSTRUCCIÓ SOSTENIBLE

ENGINYERIA DE MATERIALS, ESTRUCTURES I TERRENY: CONSTRUCCIÓ SOSTENIBLE

INFORMACIÓ GENERAL

Presentació

El Programa de Doctorat en Enginyeria de Materials, Estructures i Terreny: Construcció Sostenible naix de la voluntat de col·laboració i unió de dos programes existents amb anterioritat en la Universitat d'Alacant, tots dos relacionats amb els àmbits de l'Enginyeria Civil i l'Arquitectura:

- Programa Oficial de Doctorat en Enginyeria dels Materials, Aigua i Terreny (RD 1393/2007), que va substituir el Programa Oficial de Doctorat en Enginyeria dels Materials, de l'Aigua i del Terreny (RD 778/1998), que es desenvolupava en col·laboració docent internacional amb la Università Politecnica delle Marxe, Ancona, Itàlia.

- Programa Oficial de Doctorat en Recerca en Arquitectura i Urbanisme Sostenibles (RD 1393/2007), que va substituir el Programa Oficial de Doctorat en Arquitectura, Ciutat, Obra Civil i la seua Construcció (RD 778/1998).

D'aquesta manera el programa abasta una gran part de l'activitat investigadora de la majoria dels Departaments i Àrees de Coneixement encarregades de la docència de les titulacions relacionades amb l'Enginyeria Civil i l'Arquitectura, en particular tots els més relacionats amb l'activitat constructiva, abastant aspectes que van des del projecte fins a la construcció, manteniment i rehabilitació d'edificis i infraestructures, sense oblidar la planificació urbana i territorial i les enginyeries del terreny, hidràulica i del transport.

Aquest programa conjunt naix de la voluntat de conjuminar capacitats i potencialitats, optimitzar recursos humans i materials, tenint en compte que es disposa d'investigadors consolidats en totes les línies abans esmentades. Al mateix temps es pretén fomentar el caràcter multidisciplinari dels equips encarregats de desenvolupar els projectes de recerca dins dels quals es produirà la formació dels futurs doctorands.

Els Departaments i Grups de Recerca que participen en aquest programa disposen d'instal·lacions docents i investigadores suficients que han permès l'activitat formativa pròpia dels programes existents. Tot açò acredita l'existència de recursos humans i materials suficients, tant en quantitat com en qualitat, per a la formació de nous investigadors en els àmbits de coneixement propis del present programa de doctorat.

Normatives

Objectius

Formació de nous doctors per a formar part de plantilles de qualitat en universitats i centres tecnològics l'activitat dels quals estiga relacionada amb els àmbits de l'Enginyeria Civil i l'Arquitectura, així com la formació d'investigadors de cara a possibilitar l'augment i millora de les activitats de recerca, desenvolupament i innovació en les empreses relacionades amb els àmbits anteriorment indicats, aspecte àmpliament reconegut com a imprescindible per a l'augment de la competitivitat i el canvi del sistema productiu cap a sectors de major valor afegit.

Eixides professionals

Professorat i investigadors en universitats i centres tecnològics l'activitat dels quals estiga relacionada amb els àmbits l'Enginyeria Civil i l'Arquitectura.

Professionals per a les divisions de recerca, desenvolupament i innovació en empreses l'activitat de les quals estiga relacionada amb els àmbits l'Enginyeria Civil i l'Arquitectura.

Coordinació

Coordinador del Programa de Doctorat: Isidro Sánchez Martín

Comissió acadèmica - composició i funcions

La COMISSIÓ ACADÈMICA del Programa de Doctorat està formada pels membres del Programa que compleixen el que s'estableix en l'article 12.1 de la Normativa per a Ensenyaments Oficials de Doctorat de la Universitat d'Alacant.

Són membres de la comissió els següents professors (agrupats per línies de Recerca):

 • Enginyeria dels Materials i de la Construcció

Miguel Ángel Climent Llorca

Pedro Garcés Terradillos

Eva María García Alcocel

Guillem de Vera Almenar

Emilio M. Zornoza Gómez

Isidro Sánchez Martín

José Marcos Ortega Alvarez

 • Enginyeria de les Estructures

Salvador Ivorra Chorro

Enrique G. Segovia Eulogio

Mª Belén Ferrer Crespo

Fco. Javier Baeza de los Santos

 • Enginyeria del Terreny, Aigua i Transports

Roberto Tomás Jover

Arturo Trapote Jaume

Javier García Barba

Miguel Cano González

 •  Arquitectura i Urbanisme Sostenibles

Andrés Martínez Medina

Justo Oliva Meyer

Pablo Martí Ciriquián

Victor Echarri Iribarren

Juan Ignacio Ferreiro Prieto

José Luis Oliver Ramirez

Maria Elia Gutierrez Mozo

Carlos Luis Marcos Alba

Joaquín Alvado Bañón

Irene Sentana Cremades

Miguel Louis Cereceda

Enrique J. Nieto Fernández

Les FUNCIONS de la Comissiò Acadèmica són les següents:

a) Establir requisits i criteris addicionals per a la selecció i admissió dels i les doctorands/des al programa de doctorat i prende decisions d'acord amb aquests requisits i criteris.

b) Assignar un tutor o tutora i una directora o director de tesi al doctorand o doctoranda, així com la modificació d'aquests en els casos previstos en la normativa vigent.

c) Autoritzar les pròrrogues als estudis de doctorat en les condicions previstes en la normativa vigent.

d) Avaluar anualment el pla de recerca i el document d'activitats del doctorand o doctoranda, juntament amb els informes que a aquest efecte hauran d'emetre la tutora o tutor i el director o directora.

i) Proposar la composició del tribunal encarregat de jutjar les tesis doctorals i donar el vistiplau a la seua defensa.

f) Autoritzar les mesures de protecció de la privadesa de tesis doctorals en circumstàncies excepcionals lligades a processos de protecció o transferència de coneixements, com poden ser, entre unes altres, la participació d'empreses en el programa o Escola, l'existència de convenis de confidencialitat amb empreses o la possibilitat de generació de patents que recaiguen sobre el contingut de la tesi.

g) Autoritzar les estades i activitats de les doctorandes o doctorands fora d'Espanya, amb la finalitat d'obtenir la menció de Doctor internacional.

h) Vetlar perquè tota la informació d'interès per als doctorands/des del programa estiga clarament visible i exposada en la seua pròpia pàgina web.

i) Designar, entre els seus membres, un coordinador/a de qualitat del programa i, si escau, una comissió de garantia de qualitat del programa, que col·laboraran amb el coordinador/a del programa en el seguiment dels objectius de qualitat del mateix.

j) Elaborar propostes de millora del programa de doctorat i elevar-les al coordinador/a de qualitat de l'EDUA.

k) Nomenar les subcomissions internes que considere necessàries per a l'adequat acompliment de les seues activitats.

Comissió de qualitat. Composició i funcions

-  Composició:

La COMISSIÓ DE QUALITAT del programa de Doctorat estaria composta pels següents membres de la Comissió Acadèmica:

 • Isidro Sánchez Martín, Coordinador General del PD.
 • Roberto Tomás Jover, Secretari del PD.
 • Roberto Tomás Jover, Coordinador de la Línia de Recerca d'Enginyeria del Terreny, Hidràulica i Transports.
 • Salvador Ivorra Chorro, Coordinador de la Línia de Recerca d'Enginyeria de les Estructures.
 • Andrés Martínez Medina, Coordinador de la Línia de Recerca d'Arquitectura i Urbanisme Sostenibles.

-  Funcions:

 • Auxiliar el coordinador o coordinadora del programa en el desenvolupament del Sistema de Garantia Intern de Qualitat del programa.
 • Col·laborar amb el/la coordinador/a de qualitat de l'EDUA, així com amb la UTC, en el procés d'avaluació de qualitat del programa.
 • Proposar i supervisar la realització dels aspectes de millora en la qualitat del programa.

Recursos del Programa de Doctorat

Els equipaments i infraestructures a la disposició d'aquest programa de doctorat són fonamentalment els propis dels grups de recerca i departaments als quals pertanyen els professors que constitueixen l'equip de recerca del programa. cal destacar que una part important dels equipaments de recerca han sigut adquirits pels grups de recerca mitjançant el finançament obtingut de projectes de recerca o projectes d'infraestructura de convocatòries públiques competitives.

Llistat d'equipaments disponibles en el marc de cadascuna de les línies de recerca

Centre d'impartició

Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant

Convenis i col·laboracions

Llengües d'impartició

Castellà, valencià i anglès.

EQUIPS DE RECERCA AMB PERSONAL INVESTIGADOR ASSOCIAT

Els investigadors d'aquest programa de doctorat es constitueixen en un únic equip de recerca

LÍNIES DE RECERCA

El Programa de Doctorat consta de quatre línies de recerca:

 • Enginyeria dels Materials i de la Construcció.

Coordinador: José Marcos Ortega Álvarez

 •  Enginyeria de les Estructures.

Coordinador: Salvador Ivorra Chorro

 • Enginyeria del Terreny, Aigua i Transports.

Coordinador: Roberto Tomás Jover 

 • Arquitectura i Urbanisme Sostenibles

Coordinador: Andrés Martínez Medina

ADMISSIÓ

Informació general

Requisits generals d'accés al doctorat

Terminis i procediment d'inscripció

Requisits específics d'accés

No hi ha requisits específics d'accés

 Perfils d'accés

Els perfils recomanats d'accés al present Programa de Doctorat són els següents:

 • Graduat en Enginyeria Civil i Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports
 • Graduat en Enginyeria Civil i Màster en Enginyeria de Materials, Aigua i Terreny
 • Graduat en Enginyeria Civil i algun dels següents títols de Màster: Enginyeria Geològica; Gestió Sostenible i
 • Tecnologies de l'Aigua; Gestió i Planificació de Riscos Naturals
 • Enginyer de Camins, Canals i Ports i Màster en Enginyeria de Materials, Aigua i Terreny
 • Enginyer Tècnic Obres Públiques i Màster en Enginyeria de Materials, Aigua i Terreny
 • Graduat en Arquitectura i Màster en Arquitectura
 • Graduat en Arquitectura i Màster en Arquitectura i Urbanisme Sostenible
 • Arquitecte i Màster en Arquitectura i Urbanisme Sostenible
 • Arquitecte Tècnic i Màster en Arquitectura i Urbanisme Sostenible (o Màster en Enginyeria de Materials, Aigua i Terreny).
 • Graduat en Enginyeria de l'Edificació i Màster en Enginyeria de Materials, Aigua i Terreny (o Màster en Arquitectura i Urbanisme Sostenible)
 • Enginyer Geòleg i Màster en Enginyeria de Materials, Aigua i Terreny
 • Graduat en Enginyeria de Mines i Màster en Enginyeria Geològica
 • Graduat en Geologia i Màster en Enginyeria Geològica

La informació sobre quins dels perfils anteriors donen accés directe al Programa de Doctorat en funció de les línies de recerca es pot consultar en l'apartat “Complements formatius”.

Complements formatius

Nombre de places oferides

5

 Criteris d'admissió

 Documentació necessària per a l'admissió

-  Documentació requerida per l'EDUA segons el tipus d'accés als estudis de doctorat

-  Documentació acreditativa dels mèrits al·legats en el currículum, en la qual s'incloga les certificacions acadèmiques en la qual consten les qualificacions obtingudes en les titulacions oficials que posseïsca, especialment la del Màster que dóna accés al programa.

-  Documents que acrediten els coneixements d'idiomes.

-  Cartes de presentació per part de professors d'Universitat o membres d'altres Institucions de recerca.

Procediment d'assignació de directors i tutors. Funcions.

Tutor

Una vegada matriculat, a cada doctorand li serà assignat per part de la Comissió Acadèmica un tutor, doctor amb acreditada experiència investigadora, amb vinculació permanent o temporal amb el programa de doctorat, a qui correspondrà vetlar per la interacció del doctorand amb la comissió acadèmica. La comissió acadèmica, oït el doctorand, podrà modificar el nomenament del tutor d'un doctorand en qualsevol moment del període de realització de la tesi doctoral, sempre que concórreguen causes justificades.

El tutor és el responsable de l'adequació de la formació i de l'activitat investigadora als principis dels programes i de l'Escola de Doctorat. El tutor pertanyerà a la línia de recerca del programa de doctorat en la qual estiga inscrit el doctorand.

Director

En el termini màxim de sis mesos des de la seua matriculació, la comissió acadèmica responsable del programa de doctorat assignarà a cada doctorand un director de tesi doctoral que podrà ser coincident o no amb el tutor indicat anteriorment. Aquesta assignació podrà recaure sobre qualsevol doctor espanyol o estranger, amb experiència investigadora acreditada (d'acord amb el que s'especifica “la Normativa per a ensenyaments oficials de doctorat de la Universitat d'Alacant”), amb independència de la universitat, centre o institució en què preste els seus serveis. En cas de no tenir prèvia vinculació permanent o temporal amb el programa de doctorat, haurà de comptar amb l'autorització del Comité de direcció de l'Escola de Doctorat, a proposta de la comissió acadèmica del programa de doctorat.

La comissió acadèmica, oït el doctorand, podrà modificar el nomenament de director de tesi doctoral a un doctorand en qualsevol moment del període de realització de la tesi, sempre que concórreguen raons justificades.

El director de tesi és el màxim responsable de la coherència i idoneïtat de les activitats de formació, de l'impacte i novetat en el seu camp de la temàtica de la tesi doctoral i de la guia en la planificació i la seua adequació, si escau, a la d'altres projectes i activitats on s'inscriga el doctorand. Per tant, el director de tesi és el màxim responsable en la conducció de la recerca del doctorand, en els termes establits en la legislació vigent.

MATRÍCULA

Obligatorietat de la matrícula anual

Els doctorands admesos en un programa de doctorat es matricularan de tutela acadèmica anualment en l'Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant.

Matrícula de primer curs

Matrícula per a continuació d'estudis

ACTIVITATS FORMATIVES

Transversals

Específiques del programa

A més de les activitats obligatòries per a tots els estudiants, s'inclou la següent activitat OPCIONAL per als estudiants del Programa de Doctorat

ACTIVITAT OPCIONAL: Estades en Universitats i Centres de Recerca Superior.

DADES BÀSIQUES                                        NRE. D'HORES: 150

Activitat de formació específica, de caràcter opcional al llarg del doctorat, consistent en la mobilitat del doctorand a una Universitat o Centre de Recerca superior diferent d'aquell en el qual es troba matriculat per a la realització de tasques de recerca relacionades amb el seu tema de tesi. Es fomentarà, sempre que siga possible, la realització d'aquesta activitat.

PROCEDIMENT D'AVALUACIÓ:

S'haurà de presentar el certificat acreditatiu de l'estada expedit per la unitat responsable de l'estada en la Universitat o Centre de Recerca.

L'avaluació es realitzarà per part de la Comissió Acadèmica sobre la base dels resultats obtinguts en el centre de destinació

SEGUIMENT

En cas d'avaluació negativa, que serà degudament motivada, el doctorand haurà de ser de nou avaluat en el termini de sis mesos, i amb aquesta finalitat elaborarà un nou pla de recerca. En el supòsit de produir-se nova avaluació negativa, el doctorand causarà baixa definitiva en el programa.

BEQUES I AJUDES

 • Vicerectorat de Recerca i Transferència de Coneixement: Convocatòries

Ajudes per a subvencionar activitats encaminades a la millora de la qualitat del Programa de Doctorat d'Enginyeria de Materials, Estructures i Terreny: Construcció Sostenible (convocatòria 2019

TESI

 • Informació sobre convenis signats

Conveni entre la Universitat d'Alacant i la Universitat de Valparaíso (Xile) per a la defensa de tesis doctorals en règim de cotutela internacional 

Conveni entre la Universitat d'Alacant i la Università degli Studi di Firenze (Itàlia) per a la defensa de tesis doctorals en règim de cotutela internacional 

 

Departament d'Enginyeria Civil


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3707

Fax: (+34) 96 590 3678

Twitter: https://twitter.com/dic_ua

Facebook: https://www.facebook.com/dic.ua.es

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464